HaKa News

STRUKTUR PONDOK PESANTREN HUSNUL KHOTIMAH

STRUKTUR PONDOK PESANTREN HUSNUL KHOTIMAH

July 26th, 2016
Divisi Kepesantrenan

STRUKTUR PONDOK PESANTREN HUSNUL KHOTIMAH TAHUN 2016
Kampus I Maniskidul

Pimpinan Pondok : KH. Muhammad Sabiqin, Lc.
Sekretaris : Karya Ahdi, Lc.

BAHASA
Kepala Unit Bahasa : H. Supeno, Lc., MA.

MADRASAH ALIYAH (MA)
Kepala Sekolah Madrasah Aliyah : Mulyadin, Lc.
Kaur BPBK : Rum Esti, SP.
Kaur TU : Drs. Hj. Sopiah

UNIT TAHSIN & TAHFIDZ AL QUR’AN (TTQ)
Kepala Unit TTQ : Syafi’i Ta’awan, Lc.
Kaur TTQ Putra : Arifin, Lc.
Kaur TTQ Putri : Prima Abadi, Lc.

MADRASAH TSANAWIYAH (MTs)
Kepala Sekolah Madrasah Tsanawiyah : Joni Pasha tjik Ani, Lc.
Kaur BPBK : Nurdin Hidayat, S.Sos.
Kaur TU : Ade Saadah, SE.

PEMBINAAN PUTRA
Kepala Unit Pembinaan Putra : Soelaiman, S.H.I
Keur Orsan : Tata Sastera, S.Pd.I.
Kaur ruhiyah dan halaqah : Khoerul Fuddin, Lc
Kaur Kedisiplinan : Nanan Kurniawan, S.Pd.I
Kaur Asrama Hukama : Tabi’in, Lc.
Kaur Asrama Umaro : Ahmad Ghozali, Lc
Kaur Asrama Muhadditsin : Suyanto, S.Th.I.
Kaur Asrama Mufassirin : Alek Iskandar
Kaur Asrama Fuqoha : Efendi Ahmad, S.Pd.I.

PEMBINAAN PUTRI
Kepala Unit Pembinaan Putri : Badiah Hasan, S.Ag
Kaur Ruhiyah & Halaqoh : Mia Rusmia, S.Pt.
Kaur Orsan : Titi Rinawati, S.Hut.
Kaur Kedisiplinan : Apriani Zulfahmi, S.Pd.I.
Kaur Asrama Khodijah : Mustolahah, S.Pd.I.
Kaur Asrama Ummahatul Mukminin : Retno Noviati, A.Md.
Kaur Asrama Shohabiyah 1 : Hestinawati, A.Md.
Kaur Asrama Shohabiyah 2 : Diana, A.Md.
Kaur Asrama Mijahidah 1 : Lina Fauriyah, S.Pd.I.
Kaur Asrama Mujahidah 2 : Fitri Nurul Matin, S.Pd.I.

5 Comments

 1. Pujo Utomo says:

  Assalamu’alaikum Wr. Wb
  Bapak/Ibu, saya ingin bertanya dibulan apakah biasanya Pondok Pesantren Husnul Khotimah mengadakan penerimaan santri baru untuk MTS ?

 2. Prasetyo says:

  Assalamualaikum. Kapan mulai penerimaan santri tahun ajaran 2017/2018 utk tsanawiyah?

 3. ahmad Supriyatna says:

  ass, mohon konfirmasinya untuk penerimaan santri thun ajaran 2017/2018

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *